BONSILAGE FIT G 

Pretvara šećer u propilen glikol

Energetski deficit, posebno na početku laktacije, predstavlja veliki problem u mlekarstvu. Ovi nedostaci mogu se nadoknaditi upotrebom inokulanata BONSILAGE. BONSILAGE FIT G optimizuje energetske karakteristike silaže trave i obezbeđuje visoku aerobnu stabilnost.

Bakterije mlečne kiseline u BONSILAGE FIT G pretvaraju šećer u propilen glikol, povećavaju stabilnost silaže trave i podržavaju formiranom sirćetnom kiselinom floru buraga, pogodan za preživare. Rezultati analize silažnih silaža iz 2018. godine jasno pokazuju pozitivan efekat BONSILAGE FIT G na stabilnost i energetsko poboljšanje.

Istraživački tim ISF Schaumann identifikovao je u više od 800 analiza travne silaže 2018. tretirane BONSILAGE FIT G povećanu proizvodnju propilen glikola upotrebom BONSILAGE FIT G i pozitivan efekat na kondiciju krava je takođe naučno dokazan.

Uzgajivači mleka koji su svoju silažu tretirali BONSILAGE FIT G potvrdili su znatno bolju plodnosti stada.

Upotreba BONSILAGE. BONSILAGE FIT G ima više benefita. Kritična mlečna kiselina u buragu je smanjena, a fiziološki vrednija sirćetna kiselina je povećana. Ovo takođe osigurava stabilnost silaže nakon otvaranja i pozitivno utiče na unos hrane. Formiran propilen glikol zaokružuje obrazac fermentacione kiseline i poboljšava energetsko snabdevanje vaših krava.